Устав


230163_143497232388649_7317335_n

У С Т А В

на сдружение “Автономен работнически синдикат”

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. “Автономен работнически синдикат” е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си. То е независима, доброволна организация, която действа в съответствие със законите на страната и в рамките на своя Устав.

Чл. 2. Сдружението се изгражда, развива и ръководи от принципите на взаимопомощта и солидарността и се създава за неопределен срок от време.

Чл. 3. Знамето на сдружението е в червен и черен цвят, разделени по диагонала. Върху знамето е изписано името на сдружението или неговата абревиатура.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предмет на дейността на Сдружението са:

  • Защита на интересите на своите членове пред държавните органи, обществените организации, други сдружения, юридически и физически лица.

  • Просветителска дейност.

ІІI. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5. Целта на сдружението е постигане на безкласово общество на принципа на свободата, равенството и взаимопомощта между хората чрез федеративно самоуправление и социализация на собствеността и стопанските ресурси.

Чл. 6. Средствата за постигане на целите са солидарността и прякото действие. Сдружението оказва подкрепа и представителство в полза на своите членове при стачки и трудови спорове.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структура (органи на управление, клонове, правомощия на клоновете на сдружението, членски внос)

Общо събрание

Чл. 7. Общо събрание. Общото събрание е висш орган на сдружението.

(1) Пряко мнозинство на Общо събрание.

Когато в дневния ред е предвидено действие, изискващо пряко мнозинство, всеки делегат представя на Общото събрание от името на секцията, която го е избрала протокол с поименно гласуване, скрепен с подписите на всички членове. Тези гласове се наричат за краткост преки гласове. Пряко обикновено мнозинство възниква с повече от половината преки гласове, а пряко квалифицирано мнозинство – при наличие на две трети от преките гласове.

(2) Редовно Общо събрание се свиква от Контролната комисия веднъж на всеки две години. Контролната комисия предлага дневен ред на редовното Общо събрание, като го свежда до знанието на всички секции.

Извънредно Общо събрание се свиква с решение на събрание на секция, Изпълнителния комитет или Контролната комисия. Провеждането на Общото събрание се организира от административния секретар на сдружението. Дневният ред на Общото събрание влиза в сила, ако е одобрен с пряко обикновено мнозинство.

(3) Мандатност.

Всяка секция избира свой делегат за Общото събрание с гласовете на повече от половината от членовете на секцията.

(4) Общото събрание избира тричленна Контролна комисия с пряко квалифицирано мнозинство. Контролната комисия се ползва с мандат от три години като нова Контролна комисия се избира не по-късно от датата на изтичане на нейния мандат. Ако съставът на Контролната комисия не е пълен, се свиква Общо събрание, който да допълни нейния състав с пряко квалифицирано мнозинство. Мандатът на новоизбраните членове не продължава след изтичането на мандата на Контролната комисия.

(5) Общото събрание приема промени в устава на сдружението с пряко квалифицирано мнозинство. Промените влизат в сила с решение на Контролната комисия.

(6) Общото събрание избира членовете на изпълнителния комитет: Председател на изпълнителния комитет, заместник-председател на изпълнителния комитет, административен секретар, прессекретар и двама членове с пряко обикновено мнозинство.

(7) Общото събрание има правото да приема Програма на сдружението с пряко обикновено мнозинство.

Изпълнителен комитет

Чл. 8. Изпълнителният комитет е управителен орган на сдружението между две Общи събрания. Състои се от шест члена: председател, заместник-председател, административен секретар, прессекретар и двама членове.

(1) Решение на Изпълнителния комитет се взема с повече от половината гласове на неговите членове.

(2) Изпълнителният комитет избира касиер на сдружението с решение.

(3)Изпълнителният комитет назначава с решение работна група с определена цел или стачен комитет.

(4) Председателят на изпълнителния комитет държи печата на сдружението и подписва документи от името на сдружението.

(5) Заместник-председателят на изпълнителния комитет представлява сдружението в отсъствието на неговия председател.

(6) Административният секретар отговаря за кореспонденцията и деловодството на сдружението. Следи работата на секретарите и касиерите на секциите и изисква ежемесечни справки за дейността, членовете и финансите на секциите.

(7) Прессекретарят отговаря за връзките на сдружението с обществеността, информационната и издателска дейност.

Касиер на сдружението

Чл. 9. Касиерът на сдружението е материално отговорен за поверените му средства, с които оперира съобразно протокол, в който е посочено за какво ще бъдат разходени средствата и техният размер. Същият протокол е валиден само когато е подписан от повече от половината членове на Изпълнителния комитет.

Контролна комисия

Чл. 10. (1) Контролната комисия се състои от трима члена, които с решение избират председател на Контролната комисия. Решенията на Контролната комисия се вземат с единодушие.

Контролната комисия е представлявана от нейния председател.

(2) Контролната комисия излиза с решение по въпроси, касаещи спазването на устава, дейността и целите и средствата, залегнали в него.

(3) Контролната комисия излиза с решение и по въпроси, свързани с работата на длъжностни лица, поведението на отделни членове или цели секции и по всички въпроси, по които е сезирана.

(4) Право да сезират контролната комисия имат членовете на Изпълнителния комитет, членовете на Контролната комисия и секциите на сдружението с решение на събранието на секцията.

Секция

Чл. 11. (1) Секция е всеки клон на сдружението. Секция се формира с решение на Изпълнителния комитет, като са необходими най-малко трима души членове и одобрително становище на Контролната комисия. Секция се изключва с решение на Изпълнителния комитет, като е необходимо одобрително становище на Контролната комисия.

(2) Събрание на секция. Събрание на секция се провежда по инициатива на поне един неин член и включва нейните членове. Решенията на събрание на секция се вземат с гласовете на повече от половината членове на секцията. Събранието на секцията избира с решение координатор, секретар и касиер на секцията.

(3) Координатор на секция. Координаторът на секцията отговаря за нейната дейност и следи за работата на секретаря на секцията и касиера на секцията. Отчита се пред събранието на секцията.

(4) Касиер на секция. Касиерът на секция е материално отговорен за поверените му средства, с които оперира съобразно протокол, в който е посочено за какво ще бъдат разходени средствата и техният размер. Същият протокол е валиден само когато е подписан от повече от половината членове на секцията.

(5) Секретар на секция. Секретарят на секция отговаря за кореспонденцията и деловодството на секцията. Изготвя и изпраща справки до административния секретар. Спазва изискванията на административния секретар за начина на водене на документацията.

(6) Представителство в трудови спорове. Събранието на секцията, когато има нужда, с решение назначава или разпуска стачен комитет, който представлява членове на секцията в трудови спорове.

V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12. Член на сдружението може да бъде всеки пълнолетен български или постоянно пребиваващ чужд гражданин.

Чл. 13. Членството в сдружението възниква автоматично след възникване на членство в секция на сдружението. Членството в секция възниква по решение на Събранието на секцията, взето по повод подадена до него молба, в която освен данни за имената, адреса, паспортните данни и ЕГН кандидатът изрично декларира, че познава и приема Устава на сдружението.

Чл. 14. Членство в секция. Приемането и изключването на член на секцията става с решение на събранието на секцията. Член може да бъде всеки пълнолетен български или постоянно пребиваващ чужд гражданин. Всеки член се задължава да спазва устава и решенията на сдружението. Член на сдружението не може да членува едновременно в повече от една секция. Длъжностите по реда на устава на сдружението могат да бъдат заемани само от негови членове, а длъжност в рамките на секция могат да заемат само членове на същата секция. Член може да бъде изключен с гласовете на две трети от членовете на секцията, към която принадлежи. Ако член на сдружението бъде изключен от секция или неговата секция бъде изключена и ако членът е касиер на сдружението, член на Изпълнителния комитет или Контролната комисия, той запазва членството си в сдружението, докато заема една от изброените длъжности.

Чл. 15. Членството се удостоверява с членска карта, издадена от Изпълнителния комитет, подписана и подпечатана от председателя на изпълнителния комитет.

Чл. 16. Прекратяване на членството се осъществява с молба отправена до председателя на изпълнителния комитет. Членството се прекратява от момента на подаване на молбата.

Чл. 17. Всеки член на сдружението има право:

1. Да участва в работата на сдружението и в дейността на Общото събрание според условията, залегнали в устава.

2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението и секцията, в която членува.

3. Да получава от сдружението квалифицирана защита на своите интереси.

4. Да внася предложения в ръководните органи във връзка с неговата дейност.

Чл. 18. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. Да спазва Устава.

2. Да съдейства за осъществяване на целите и задачите на сдружението.

3. Редовно да плаща членския си внос.

VI. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 19. Сдружението се издържа като осигурява финансови средства от:

1. Членски внос. Всеки член на сдружението е длъжен да плаща през определено време и в срок членски внос в определен размер в касата на секцията, в която членува. Размерът на членския внос и сроковете за внасянето му се определят с пряко обикновено мнозинство на Общото събрание. Всяка секция внася в централната каса на сдружението част от събрания членски внос, определена с пряко обикновено мнозинство на Общото събрание и се свежда до знанието на всички секции.

2. Спонсориране, дарения и завещания от фирми и физически лица.

3. Помощи.

4. Стопанисване на имущество, съобразно действащото законодателство.

VІI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СЕДАЛИЩЕ

Чл. 20. (1) Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Изпълнителния комитет или в негово отсъствие от заместник-председателя на Изпълнителния комитет.

(2) По съдебни спорове между сдружението и председателя на изпълнителния комитет сдружението се представлява от лице, определено с решение на Контролната комисия.

Чл. 21. Седалището на сдружението е в гр. София.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22 (1) Сдружението се прекратява, освен в случаите предвидени в чл. 13 от ЗЮЛНЦ, с пряко квалифицирано мнозинство на Общо събрание, като се изисква одобрително становище на Контролната комисия и съгласие на Изпълнителния комитет.

(2) При прекратяване на сдружението определено от Изпълнителния комитет лице извършва ликвидация.

Чл. 23. (1) След прекратяването на сдружението първо се удовлетворяват вземанията на кредиторите, а останалото имущество се разпределя между членовете.

(2) Имуществото на сдружението не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин прехвърля на ликвидатор с изключение на дължимото му възнаграждение.

(3) Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет на Общо събрание на “Автономен работнически синдикат”, проведено на ……………………г.

§ 2. За неуредените в този Устав случаи,както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби,се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Разпоредбите на този Устав, в случай,че противоречат на закона,се заместват по право от повелителните му правила.

Print Friendly